PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 6, SI-3272 Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Youtube PGD Rimske Toplice - Telefon
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Zgodovina - Začetki delovanja društva

Leta 1920 je velik požar upepelil pretežni del vasi Ogeče pri Rimskih Toplicah. Pogorelo je kar 15 gospodarskih poslopij. Ta dogodek je bil poleg dejstva, da so se na območju današnje Slovenije v letih po prvi svetovni vojni začela množično ustanavljati gasilska društva, vzrok, da so tudi v Rimskih Toplicah nekateri ozaveščeni krajani sklenili, da bodo poskrbeli za požarno varnost v svojem kraju.

Pobudniki ustanovitve gasilskega društva Karel Balan, Martin Balan, in Ignac Ljubej so pridobili nekaj navdušenih prijateljev za gasilstvo z željo ustanoviti društvo, katerega občni zbor naj bi bil 24. Julija 1921.

Tako se je tudi zgodilo. Tega dne ob 15. uri je bil v gostilni Nova pošta ustanovni občni zbor, na katerem je bilo prisotnih 19 članov. Ker niso imeli izkušenj pri organizaciji ustanavljanja društva, sta jim priskočila na pomoč Franci Šipek in Anton Goršek iz laškega gasilskega društva. S svojimi predlogi sta pomagala sestaviti in imenovati takratne organe društva in člane operative. ustanovni občni zbor je vodil Karol Ožek, zapisnika je bil Karel Balan. Ustanovni člani društva so bili: Karel Balan-tajnik, Martin Bala-poveljnik, Karol Ožek-načelnik, Ignac Ljubej-četovodja plezalcev, Jurij Brezovšek, Friderik Pfeifer-blagajnik Anton Kuder-četovodja brizgalne, Alojz Jelenc, Melhior Soič, Karol Supan, Miha Majcen, Franc Majcen-cevovodja, Jože Potušek, Karl Cepuš, Franc Dernovšek, Matevž Deželak-nadzornik uprave, Martin Deželak, Jernej Lapornik in Vinko Cauner. Zanimive so bile nekatere funkcije članov odbora, ki jih dandanes nismo vajeni: nadzornik uprave, četovodja plezalcev, četovodja brizgalne, cevovodja in preglednik računov.  

Bili so zelo aktivni, saj se je že čez nekaj dni, 31. julija 1921, sestal upravni odbor na takrat imenovani odborni seji. Na njej so si zastavili prednostno nalogo zbrati finančna sredstva za nabavo najnujnejše opreme. Brez nje društvo ni moglo opravljati nalog, za katere je bilo ustanovljeno. Začeli so razmišljati tudi o ''Domu gasilcev''.

Od ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Rimske Toplice leta 1921 do leta 1941 je društvo poleg rednega dela, organiziralo veliko, predvsem kulturnih prireditev za pridobivanje finančnih sredstev. Ta so potrebovali za osnovno gasilsko opremo. Obvezna je bila tudi udeležba na slovesnostih ob cerkvenih praznikih. Po drugi svetovni vojni je bilo manj družbenih prireditev. Obvezna je bila udeležba na državnih praznikih, ki so jih množično prirejale predvsem politične organizacije.

Volitve v organe upravljanja niso bile redne, izvajale so se po potrebi oziroma po navodilih nadrejenih, po letu 1945 tudi organov oblasti.

Za Prostovoljno gasilsko društvo Rimske Toplice so v zapisnikih uporabljeni tudi izrazi, kot so: prostovoljna gasilska četa, gasilska četa pa tudi gasilsko društvo ali kar društvo, vedno glede na veljavno zakonodajo. Iz konteksta je razvidno, da gre v vseh primerih za Prostovoljno gasilsko društvo Rimske Toplice (PGD). Od leta 1996 dalje pa se v skladu z veljavno zakonodajo uporablja samo izraz Prostovoljno gasilsko društvo.

Pri članstvu so navijali aktivne člane, ločeno moške in ženske, pri mladih gasilcih pionirje in mladince, včasih skupaj včasih ločeno. Zanimivo pa je, daso imeli veliko podpornih članov, ki so skupaj veliko prispevali s plačano članarino, za katero so vedno pravočasno pripravili pobiralne pole. Društvo je imelo tudi rezervne člane, danes so to starejši gasilci in veterani.

Podatki o članstvi so v dveh matičnih knjigah. Prva je bila vodena od 20.10.1954 (prvi vpis Karel Balan, vstopil 21.6.1921, zadnji vpis Henrik Frece, vpisan 20.2.1968), v drugi pa je prvi vpisan Ivan Logar (vstop v članstvo 5.3.1950 in zadnji Žiga Podpečan, vstopil 31.5.2014). Od takrat naprej so člani vpisani v aplikaciji Vulkan.

Društvo je že leta 1921 nabavilo ročno brizgalno na štiri kolesnem vozi pri trgovcu Mikušu iz Laškega. Brata Karel in Martin Balan sta jo popravila, svojemu namenu pa je služila do leta 1947. Ker je bila zmogljivost te brizgalke slaba, so naslednje leto kupili večjo od gasilskega društva Domžale. Hkrati so še istega leta sprejeli sklep o postavitvi gasilskega doma, ki naj bi bil zidan. Slovesnost ob prevzemu nove motorne brizgalne, je bila v nedeljo, 6. maj, 1923 na vrtu Nove pošte. Tega dne so ob prisotnosti številnih društev s severa in juga slovesno blagoslovili novo motorno brizgalno.
 

Viri sredstev za nabavo najnujnejše gasilske opreme, so bili: članarina,  prostovoljni prispevki, darovana sredstva, prispevki takratnih občin pa tudi dohodki od prireditev, ki so bili takrat stalnica (pustna prireditve, cvetlični dnevi, vinske trgatve, martinovanja, miklavževi večeri, silvestrovanja, gasilske veselice). Pri izvedbi teh prireditev je pripomogla gledališka skupina, ki je bila sestavljena iz članov PGD.

Seveda se je že v začetkih delovanja pokazala potreba po usposobljenosti članstva, zato so se že leta 1925 udeležili vaditeljskega tečaja v gasilski župi Trbovlje. Junija 1928 je bil v Ljubljani gasilski tehnični tečaj, udeležila sta se ga poveljnik Ignac Ljubej in načelnik Dvoršak Karol.

 
Temeljne dejavnosti so bile vseskozi usposabljanje prebivalstva, predavanja, seznanjanje z gasilsko opremo. Leta 1949 je bil organiziran prvi gasilski teden. Na gasilskih tednih so izvajali vaje, predvsem pa predstavili naloge gasilcev krajanom in opravljali komisijski varnostni pregled podstrešij po vaseh. Desetarski tečaj je bil oktobra 1950, udeležila sta se ga Ljubej Jože in Podpečan Drago, sanitetnega tečaja pa Balan Ivan.

Po tem letu so se vsako leto izvajali tečaji, predavanja in druge oblike usposabljanj, predvsem vaje, za kar so skrbele gasilske zveze, usposabljanj pa so se udeleževali številni člani društva.PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Telefon PGD Rimske Toplice - Telefon